Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HappyCapital HRM

Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Happy Capital HRM en de opdrachtgever betreffende diensten van Happy Capital HRM, een en ander voor zover deze voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn op de betreffende dienst. Deze algemene voorwaarden kennen algemene bepalingen en bepalingen die alleen betrekking hebben op een specifieke dienst. Voor zover een (deel van een) specifieke bepaling strijdig is met een algemene bepaling, gaat (dat deel van) die specifieke bepaling voor op de algemene bepaling.

Inkoop- en andere voorwaarden: Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door HappyCapital HRM uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkende afspraken: Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door Happy Capital HRM bevestigd of schriftelijk met Happy Capital HRM overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.

Voorwaarden: de onderhavinge Algemene Leveringsvoorwaarden van HappyCapital HRM.

Happy Capital HRM: de Happy Capital HRM van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 712726690

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Happy Capital HRM een overeenkomst heeft gesloten;

Kandidaat: een natuurlijke persoon die de bemiddeling van Happy Capital HRM via de opdrachtgever of langs een andere weg, in aanmerking kan of wenst te komen voor een vacature geplaatst bij opdrachtgever van Happy Capital HRM

Opdracht/ overeenkomst: iedere tussen Happy Capital HRM en opdrachtgever tot stand gekomen

Algemene bepalingen
De algemene voorwaarden van Happy Capital HRM zijn van toepassing op alle diensten van Happy Capital HRM en door HappyCapital HRM tenzij anders is overeengekomen of bevestigd. Tussen u en Happy Capital HRM bestaat een (overeenkomst van) opdracht, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De belangrijkste onderwerpen uit de algemene voorwaarden worden hierna kort toegelicht.

Werving en selectie
De werving en/of selectie is gericht op rechtstreekse indiensttreding van de kandidaat bij uw organisatie. Happy Capital HRM spant zich in om tijdig een geschikte kandidaat voor u te vinden. HappyCapital HRM is deskundig op dit gebied en doet in dit kader haar uiterste best om de wensen van haar opdrachtgevers, bijvoorbeeld die ten aanzien van opleiding, vaardigheden en beschikbaarheid, zo goed mogelijk te honoreren. De arbeidsmarkt is echter te grillig om de garantie te kunnen geven dat dat altijd lukt. Daarnaast is Happy Capital HRM afhankelijk van de opdrachtgevers, de aard van het werk en de wensen van de kandidaat. 

Workshops
Happy Capital HRM verzorgt diverse workshops. Deze verzorgen wij tevens in company. De leerstof is altijd afgestemd op de deelnemers doordat vooraf de leerdoelen worden geïnventariseerd. In company workshops worden ontwikkeld op basis van de informatie die we tot het moment van uitvoering hebben ontvangen.

Advies
Soms krijgt u – gevraagd of ongevraagd – suggesties of tips van HappyCapital HRM, bijvoorbeeld ten aanzien van de inzet van personeel of uw eigen wervingsproces. Wilt u een meer uitgebreid advies dan maken we daarover schriftelijk of digitaal afspraken met u. Tips en adviezen zijn bedoeld om u te informeren en te ondersteunen bij uw bedrijfsvoering. U bepaalt zelf of u het advies opvolgt. Maar ook als u dat doet kunnen wij niet garanderen dat daarmee altijd het door u beoogde resultaat wordt bereikt. Dit is immers afhankelijk van meerdere omstandigheden, waar HappyCapital HRM niet altijd invloed op heeft. 

Abonnementen
De Recruitment, HRM en Learning & Development abonnementen kunnen kosteloos per maand worden gewijzigd dan wel opgezegd. Aan het abonnement dat u heeft afgenomen is een aantal uur verbonden. Indien u de uren in de betreffende maand niet opmaakt kunt u die meenemen naar de volgende maand met een maximum van 3 maanden. Daarna kunt u op deze uren geen aanspraak meer op maken.

Bijzondere bepalingen Werving & selectie
1. HappyCapital HRM werft en selecteert in opdracht van opdrachtgever een of meerder kandidaten. Intentie van partijen bij deze opdracht is om een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand te brengen;
2. Op basis van verkregen informatie van opdrachtgever, zal HappyCapital HRM een schriftelijke overeenkomst aan de opdrachtgever doen toekomen. Na schriftelijk of mondeling bevestigen (reply op e-mail volstaat ook) is de overeenkomst tot stand gekomen;
3. Een opdracht inzake W&S tussen HappyCapital HRM en opdrachtgever wordt ook als tot stand gekomen beschouwd wanneer opdrachtgever de kandidaat uitnodigt op gesprek;
4. Afspraken voor gesprekken met de kandidaat worden altijd via HappyCapital HRM geregeld tenzij anders overeengekomen;
5. Het dienstverband met een door opdrachtgever geworven kandidaat, die door opdrachtgever rechtstreeks en schriftelijk aan de kandidaat te worden bevestigd, met een afschrift aan HappyCapital HRM. De beslissing om een kandidaat aan te stellen is geheel de verantwoordelijkheid van opdrachtgever;
6. De opdracht wordt als gesloten beschouwd nadat een dienstverband (of inzet als interim, ZZP, of anderszins) is aangegaan tussen opdrachtgever en kandidaat;
7. Indien opdrachtgever een opdracht intrekt of on hold zet, of zelf de vacature invult met een interne kandidaat, nadat kandidaten door HappyCapital HRM zijn voorgesteld aan opdrachtgever en ook op gesprek zijn geweest bij opdrachtgever is HappyCapital HRM gerechtigd een service-fee in rekening te brengen van Euro 3.000,- voor alle ter zake verrichte werkzaamheden. Indien opdrachtgever vervolgens binnen een half jaar na intrekking of on hold zetten van de opdracht de opdracht wederom in behandeling geeft bij HappyCapital HRM zal deze service fee in mindering worden gebracht op het alsdan geldende honorarium.

Bemiddelingsfee
1. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een overeenkomst* tot stand komt (* arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, aanstelling of anderszins);
2. De hoogte van de bemiddelingsfee is een percentage van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, 13e maand en overige emolumenten) op fulltime basis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever stelt te behoeve van de administratie van HappyCapital HRM een kopie van de overeenkomst tussen werkgever en kandidaat zodat de fee in rekening kan worden gebracht;
3. In geval van aanstellingen en bemiddelingen waarbij kandidaat zich inkoopt in het bedrijf, mede oprichter/ eigenaar wordt of anderszins is opdrachtgever HappyCapital HRM een minimale vergoeding van Euro 25.000,- verschuldigd.

Garantie
HappyCapital HRM garandeert een ideale match van opdrachtgever en kandidaat en vice versa. Daarbij hanteert HappyCapital HRM een garantie-periode van 1 maand voor niet-exclusieve opdrachten en 3 maanden voor exclusieve opdrachten. Mocht in een uitzonderingsgeval de overeenkomst ontbonden worden in de hiervoor beschreven gevallen dan zal HappyCapital HRM een nieuwe kandidaat werven. Opdrachtgever kan van deze garantie gebruik maken mits hij HappyCapital HRM binnen 3 werkdagen na beëindiging schriftelijk op de hoogte heeft gebracht.

Tarief Werving en selectie

Bij werving en selectie (gericht op een dienstverband of anderszins tussen u en de kandidaat) wordt eenmalig een vergoeding in rekening gebracht. De tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden in verband met een (verwachte) toename van de algemene kosten van de bedrijfsvoering. Indien bepaalde kostenvergoedingen aan u in rekening worden gebracht, stijgen deze alleen indien de betreffende kostenvergoeding daadwerkelijk toeneemt.

Betaling en facturering
Bij detachering geschiedt de uitbetaling en facturering aan de hand van de tijdverantwoording. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin vermelde gegevens. Doorgaans vindt de tijdverantwoording digitaal plaats. U krijgt dan via de internetportal urenoverzichten aangeboden. Die zijn gebaseerd op de door de medewerkers – ook via de portal – aangeleverde tijdverantwoording. Het is belangrijk dat u het urenoverzicht /de gerealiseerde planning uiterlijk op de maandag na afloop van de werkweek, waarop dit overzicht betrekking heeft, controleert en zo nodig corrigeert. Doet u dat niet tijdig, dan gaan wij ervan uit dat de aangeboden urenoverzichten akkoord zijn en wordt op basis daarvan wekelijks verloond en gefactureerd. Om de kosten van de voorfinanciering in de hand te houden, kent HappyCapital HRM een betalingstermijn van 14 dagen. Ook voor werving en selectie en overige dienstverlening wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Bij adviesopdrachten wordt in beginsel maandelijks vooraf (een voorschot) gefactureerd. 

Annuleren of afzeggen

Opdrachtgever mag zonder kosten de overeenkomst annuleren tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum. Indien opdrachtgever in minder dan 2 weken voor de uitvoeringsdatum annuleert, is hij gehouden tot volledige betaling van de overeengekomen prijs. Indien op de uitvoeringsdatum niet of niet alle deelnemers verschijnen is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen prijs te betalen.

In samenhang met onze dienstverlening op het gebied van werving, selectie kan HappyCapital HRM ook aanvullende diensten leveren. 

Overige bepalingen
Voor elke kandidaat die door Happy Capital HRM is geïntroduceerd en door opdrachtgever binnen 1 jaar na opdrachtverlening/ inschakeling van HappyCapital HRM wordt aangesteld, ook in geval van een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke overeenkomst was verstrekt, is opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd aan HappyCapital HRM zoals voorgesteld aan de opdrachtgever. Tevens geldt er een minimum bedrag van Euro 10.000,- ex BTW.

Aansprakelijkheid

1. Indien HappyCapital HRM aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. HappyCapital HRM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HappyCapital HRM is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien HappyCapital HRM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HappyCapital HRM beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van HappyCapital HRM is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. HappyCapital HRM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HappyCapital HRM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HappyCapital HRM toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. HappyCapital HRM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HappyCapital HRM of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart HappyCapital HRM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HappyCapital HRM toerekenbaar is. Indien HappyCapital HRM uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden HappyCapital HRM zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HappyCapital HRM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HappyCapital HRM en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Intellectuele eigendom

HappyCapital HRM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. HappyCapital HRM heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Klachten
Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van HappyCapital HRM dienen onverwijld en uiterlijk acht dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan HappyCapital HRM te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en HappyCapital HRM plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Voorkoming van discriminatie
De opdrachtgever en HappyCapital HRM zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst, in het bijzonder de opdracht tot werving en selectie of tot terbeschikkingstelling van medewerkers, uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De opdrachtgever en HappyCapital HRM zullen geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Privacy
1. In het kader van de opdracht of overige overeenkomst vindt
regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De opdrachtgever en HappyCapital HRM zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante wet- en regelgeving. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van HappyCapital HRM die wij op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mogen verstrekken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door HappyCapital HRM aan hem verstrekte gegevens.
2. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan HappyCapital HRM alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde
toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende
personen.
3. De opdrachtgever vrijwaart HappyCapital HRM tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, werknemers van de opdrachtgever of overige derden jegens HappyCapital HRM in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door HappyCapital HRM gemaakte kosten. 

Vertragingsrente en kosten 

Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij aan HappyCapital HRM een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke rente plus twee procent (art. 6:119 BW) over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. Alle kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HappyCapital HRM partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Wiens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van HappyCapital HRM is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HappyCapital HRM het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten (eventueel met inzet een mediator).