Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HappyCapital HRM

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Happy Capital HRM: de besloten vennootschap Happy Capital HRM (kvk nr. 85669083), gevestigd te Haarlem.

Kandidaat: ieder natuurlijk persoon die door Happy Capital HRM wordt benaderd en/of voorgedragen als potentiele Professional bij Opdrachtgever

Medewerker: ieder natuurlijk persoon met een dienstbetrekking bij Happy Capital HRM die werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.

Opdrachtgever: ieder (rechts)persoon die met Happy Capital HRM een overeenkomst aangaat, dan wel met wie Happy Capital HRM in gesprek is over het sluiten van een overeenkomst.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Happy Capital HRM werkzaamheden voor Opdrachtgever zal verrichten en/of diensten zal verlenen.

Partijen: Happy Capital HRM en Opdrachtgever samen.

Professional: ieder door Happy Capital HRM aan Opdrachtgever aangedragen natuurlijk persoon die uiteindelijk voor eigen rekening en risico een onderneming drijft of op basis van een dienstbetrekking, werkzaamheden bij Opdrachtgever zal gaan verrichten.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en Overeenkomst tussen Partijen, en ook op de werkzaamheden die daaruit voortvloeien.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts geldig en bindend als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Indien Happy Capital HRM met Opdrachtgever meer dan éénmaal een Overeenkomst sluit, gelden voor alle overeenkomsten steeds de alsdan geldende Algemene Voorwaarden van Happy Capital HRM, ongeacht of deze van toepasselijk zijn verklaard en/of zijn ondertekend.

2.5 Als één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden en nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige bepaling(en) overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen.

2.6 Overeenkomsten met Happy Capital HRM zijn niet door Opdrachtgever overdraagbaar aan derden en gelden dus uitsluitend voor Opdrachtgever. Happy Capital HRM behoudt zich het recht voor de Overeenkomst op een derde partij over te dragen en Opdrachtgever stemt nu reeds voor alsdan met deze overdracht in.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke dan wel mondelinge aanvaarding van de offerte en/of door het versturen van de opdrachtbevestiging door Happy Capital.

Artikel 4: Uitvoering werkzaamheden

4.1 De uitvoering van de Overeenkomst betreft een inspanningsverplichting. De aard van de werkzaamheden van Happy Capital HRM is adviserend en Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor haar eigen besluiten en handelingen, en ook de gevolgen daarvan. Dit geldt ook als de besluiten of handelingen of het nalaten daarvan, op uitdrukkelijk advies van Happy Capital HRM en/of haar Medewerker(s) is.

4.2 Opdrachtgever zal alle informatie die bij het opstellen van de offerte en/of de uitvoering van de Overeenkomst relevant kunnen zijn, steeds tijdig en volledig aan Happy Capital HRM verstrekken en de medewerking verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst door Happy Capital HRM. Adviezen en werkzaamheden van Happy Capital HRM worden op de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens gebaseerd. Opdrachtgever vrijwaart Happy Capital HRM voor eventuele schade en/of kosten die zij lijdt of moet maken naar aanleiding van het verstrekken van onjuiste informatie.

4.3 Indien aan Happy Capital HRM een opdracht is verstrekt, is Happy Capital HRM gerechtigd de opdracht te laten uitvoeren door een Medewerker of derde. Dit naar keuze van Happy Capital HRM.

Artikel 5: Tarieven en onkosten algemeen

5.1 De door Opdrachtgever aan Happy Capital HRM verschuldigde vergoedingen (waaronder het door Opdrachtgever aan Happy Capital HRM verschuldigde honorarium voor de inzet van een Medewerker of derde) worden voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst schriftelijk tussen Partijen vastgesteld.

5.2 Happy Capital HRM is gerechtigd de tarieven te wijzigen bij verlenging en/of aanpassing van de Overeenkomst.

5.3 Happy Capital HRM heeft het recht voor haar werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten een voorschot te vragen en de werkzaamheden op te schorten totdat betaling van dit voorschotbedrag heeft plaatsgevonden.

5.4 Indien Happy Capital HRM op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties worden vergoed volgens de op dat moment geldende tarieven van Happy Capital HRM.

5.5 Alle door Happy Capital HRM aangeboden/genoemde prijzen of tarieven zijn (tenzij anders vermeld) exclusief BTW.

Artikel 6: Honorarium, kosten en wijzigingen

6.1 Indien dit is overeengekomen in de Overeenkomst worden naast het honorarium en/of andere kosten, alle door de Medewerker gemaakte (reis)kosten die benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden (waaronder wordt verstaan de kosten die gepaard gaan met het zoeken naar een Professional voor de Opdrachtgever), maandelijks gespecificeerd en bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.2 Happy Capital HRM is gerechtigd het honorarium van een Medewerker te wijzigen bij verlenging van een (interim)opdracht of per 1 januari van enig jaar. Het honorarium kan door Happy Capital HRM worden verhoogd met het prijsindexcijfer CAO-lonen, onderdeel zakelijke dienstverlening, zoals gepubliceerd door het CBS.

Artikel 7: Betalingscondities

7.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

7.2 Bij niet tijdige of onvolledige betaling, houdt Happy Capital HRM zich het recht voor alle werkzaamheden op te schorten, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is de lopende Overeenkomst op te zeggen en/of schadevergoeding te vorderen.

7.3 Bezwaren over de facturen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij Happy Capital HRM ingediend te worden. Na deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur en de bedragen die in rekening worden gebracht.

7.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig of niet volledig tot betaling van factuur overgaat, zal Opdrachtgever de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd zijn.

7.5 Eventuele gerechtelijke en buiten rechterlijke kosten die gepaard gaan met het incasseren van een factuur, zijn voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buiten rechterlijke kosten tenminste 10% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 250,- exclusief BTW.

7.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met enige (vermeende) vordering of schadevergoeding van Opdrachtgever op Happy Capital HRM.

7.6 Mocht Opdrachtgever een aan Happy Capital HRM verstrekte opdracht willen annuleren, dan kan dit kosteloos tot 21 dagen voor aanvang van de werkzaamheden. Bij een annulering of beëindiging van de opdracht tussen de 21 dagen en 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden, zal 50% van het totaal te factureren bedrag op grond van de Overeenkomst, aan Opdrachtgever worden doorbelast. Voor een annulering tussen 14 dagen en een week geldt daarvoor een percentage van 75% en binnen een week is Opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd. Van vorenstaande termijnen kan uitsluitend met een schriftelijke bevestiging van Happy Capital HRM worden afgeweken.

7.7 In uitzonderingsgevallen kan Happy Capital HRM afwijken van hetgeen in artikel 7.6 is opgenomen en de ingangsdatum van de opdracht (bijvoorbeeld bij kortdurende trainingen die worden gegeven door Happy Capital HRM aan Opdrachtgever) in onderling overleg verschuiven. Aan (het al eerder toegepast hebben van) deze mogelijkheid voor Happy Capital HRM om van de Overeenkomst af te wijken, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Happy Capital HRM onherroepelijk aansprakelijk is voor een handeling of nalaten, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is opgenomen.

8.2 Happy Capital HRM is voor de door haar geleverde prestaties en diensten, met inbegrip van overschrijding van levertijden/deadlines en/of van het uitblijven van een prestatie, slechts aansprakelijk indien zij niet de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht, in acht heeft genomen.

8.3 Onverminderd hetgeen in 8.2 is opgenomen, zal Opdrachtgever Happy Capital HRM bij een gebrek in de door haar geleverde dienst of prestatie, steeds in de gelegenheid stellen de betreffende prestatie alsnog correct te verrichten. Indien Happy Capital HRM de betreffende prestatie alsnog correct verricht, zal geen schadevergoeding of andersoortige sanctie op het aanvankelijk bestaande gebrek gebaseerd kunnen worden.

8.5 In geval een Medewerker werkzaamheden bij een Opdrachtgever uitvoert, is Happy Capital HRM niet aansprakelijk voor de geleverde prestaties van Medewerker, noch voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

8.6 Voor schade voortvloeiende uit adviezen, aanbevelingen of andere suggesties, is Happy Capital HRM nooit aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Happy Capital HRM bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Happy Capital HRM steeds de bedoeling van Opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

8.7 Happy Capital HRM is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

8.8 Indien Happy Capital HRM – om welke reden dan ook - schadeplichtig is, zal deze aansprakelijkheid worden beperkt tot het bedrag van de in verband met de betreffende prestatie door Opdrachtgever aan Happy Capital HRM verschuldigde vergoeding. Voorgaande voor zover het bedrag niet meer is dan € 10.000,-.

8.9 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de vermeende aansprakelijkheid is ontstaan, bij Happy Capital HRM te worden ingediend. Na deze termijn is Happy Capital HRM niet meer aansprakelijk.

8.10 Opdrachtgever vrijwaart Happy Capital HRM voor aanspraken van derden op Opdrachtgever die - in welke vorm dan ook - verband houden met de werkzaamheden/prestaties van de Medewerker.

8.11 In het geval een Professional, zoals bedoeld in artikel 1, een opdracht voor Opdrachtgever gaat uitvoeren, zijn de leden van dit artikel van Overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de Professional direct aansprakelijk is voor de door hem/haar veroorzaakte schade in geval van opzet en bewuste roekeloosheid. Opdrachtgever zal de Professional rechtstreeks aanspreken en Happy Capital HRM vrijwaren van enige vordering ter zake van het handelen van Professional.

8.12 Opdrachtgever zal zich zover mogelijk afdoende verzekeren tegen de aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van Happy Capital HRM verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

9.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Happy Capital HRM zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Happy Capital HRM aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke van Happy Capital HRM.

9.2 Onverminderd het vorengaande is Happy Capital HRM bevoegd de naam van Opdrachtgever op te nemen op een lijst van relaties welke op de website zijn vernoemd, dan wel via andere uitingen worden gepubliceerd. Vorenstaande tenzij Opdrachtgever schriftelijk aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

Artikel 10: Bescherming van informatie, kennis en Medewerkers

10.1 Alle aan Happy Capital HRM toekomende rechten van intellectuele eigendom blijven aan haar voorbehouden, ook voor zover zij in het kader van prestaties door haar Medewerker ten behoeve van Opdrachtgever hun grondslag vinden.

10.2 Opdrachtgever zal zich binnen een periode van 24 maanden na beëindiging van de laatste Overeenkomst aan Happy Capital HRM onthouden van iedere handeling die als doel of tot effect heeft, dat de Medewerker bij Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat. Voor de definitie van een arbeidsverhouding wordt aangesloten bij hetgeen in artikel 11.1 is opgenomen.

10.3 Indien een Medewerker een opdracht bij Opdrachtgever uitvoert of arbeidsverhouding aangaat binnen een periode van twee jaar na beëindiging van de laatste Overeenkomst aan Happy Capital HRM is Opdrachtgever per direct aan Happy Capital HRM een eenmalige vergoeding verschuldigd van €20.000,- exclusief BTW.

Artikel 11: Overmacht

11.1 De partij die meent zich op een overmacht situatie te kunnen beroepen, is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

11.2 Partijen zijn niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die voortvloeit uit de overmacht, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen (toch) voor haar rekening komt.

11.3 Onder overmacht wordt voor Happy Capital HRM in deze Algemene Voorwaarden ook verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Happy Capital HRM geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte van haar personeel, stroom- en computerstoringen, virussen, brand en diefstal. Werkstakingen in het bedrijf van Happy Capital HRM daaronder ook begrepen.

11.4 Voor zover Happy Capital HRM ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels (al dan niet gedeeltelijk) haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, is Happy Capital HRM gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte, separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 12: Ontbinding

12.1 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien sprake is van faillissement of surseance van betaling van de andere partij of in het geval op de andere partij de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen wordt toegepast.

12.2 Alle tot aan het moment van beëindiging (o.a. door ontbinding) van de Overeenkomst door Happy Capital HRM verrichtte werkzaamheden en kosten, zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht en laatstgenoemde zal verplicht zijn deze kosten te voldoen.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Als de zeggenschap binnen Happy Capital HRM wijzigt, zullen de afspraken zoals gemaakt in de offerte, de opdrachtbevestiging en/of de Overeenkomst tussen Happy Capital HRM en Opdrachtgever ongewijzigd blijven en voortduren.

13.2 Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Happy Capital HRM geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

13.3 Op elke Overeenkomst tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

14.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Happy Capital HRM worden gewijzigd, ingetrokken of aangevuld.

14.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 september 2022 en zijn te vinden op onze website.