Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om

Privacyverklaring HappyCapital HRM

HappyCapital HRM is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar opdrachtgevers, werkzoekenden, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) hieraan stelt. HappyCapital HRM is gevestigd te Amsterdam en is in samenwerking met OAK Backoffice Services B.V. (hierna OAK BOS B.V.) als bewerker op grond van een Overeenkomst van Samenwerking en Bewerkingsovereenkomst, verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.

Technische informatie

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer. Het IP-adres van jouw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website die je bezoekt, de pagina’s van de website die je hebt bezocht en de informatie die je hebt bekeken, en het materiaal dat je opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website nog verder te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Cookies

HappyCapital HRM maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Verwerking van persoonsgegevens

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Persoonsgegevens van de medewerker (waaronder kandidaten, detacheringsmedewerkers, sollicitanten en vast personeel)

Op het moment dat jij je gegevens invult op onze website of zich inschrijft via een van onze kanalen, worden de persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening of de dienstverlening van onze backofficepartner OAK BOS B.V., waaronder [opties: bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, salarisadministratie en personeelsmanagement]. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om jou aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, (3) om een werknemers- of personeels/bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden, (4) om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen (5) voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling, waaronder coaching, training en opleiding, (6) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, en (7) om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
  • Geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht
  • Pasfoto, nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning, VAR
  • Gegevens loonadministratie (waaronder loonheffingsverklaring, bankrekeningnummer)
  • Loonbeslag/loonstroken
  • Bijhouden personeelsdossier
  • Overige niet reeds genoemde (persoons-)gegevens zoals o.a., maar niet beperkt tot, Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften etc. die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht(en);
  • In geval van W&S en een succesvolle plaatsing ontvangen wij een kopie van de arbeidsovereenkomst.

HappyCapital HRM en haar backoffice leverancier OAK BOS B.V. leggen beide uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘gevoelige persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. HappyCapital HRM  en OAK BOS B.V. kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere HappyCapital HRM of OAK BOS B.V. entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Jouw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. HappyCapital HRM en haar backoffice leverancier BOS B.V. hebben de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf)

HappyCapital HRM verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. HappyCapital HRM kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere HappyCapital HRM-entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv. gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin HappyCapital HRM hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. HappyCapital HRM heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Beveiligingsmaatregelen

HappyCapital HRM doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is HappyCapital HRM met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Voor medewerkers en opdrachtgevers: Via jouw eigen account heb je inzage in een groot deel van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met HappyCapital HRM of contactpersoon bij onze backoffice leverancier OAK BOS B.V.

Voor overige relaties: Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon bij HappyCapital HRM.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door HappyCapital HRM, dan kun je schriftelijk contact met ons opnemen via info@happycapitalhrm.nl.

Wijzigingen

OAK BOS B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele versie is in te zien op deze website. Deze versie is bijgewerkt op 10 april 2018.